Vi bader i havet, går ture langs havet, svømmer i havet og sejler, ror og padler henover havets rullende bølger. Otte ud af ti danskere tilbringer tid ved eller på havet hvert eneste år.

Udover at være en dragende og forførende vildmark, så er havet jordens største levested for planter og dyr og planetens største kilde til liv. Havet giver os føde, og halvdelen af den ilt, vi indånder, stammer fra havet.

Men havet er under et enormt pres. I år nåede iltsvindet i de danske farvande op på det højeste niveau i 20 år. Syv ud af otte naturtyper i havet er i tilbagegang - det gælder bl.a. vigtige levesteder som stenrev, boblerev og ålegræsbede.

FN og EU peger sammen med forskere over hele verden på, at vi skal beskytte mindst 30 procent af havet, hvis vi skal vende den negative udvikling.

Det drejer sig blandt andet om at beskytte havet mod skadelige menneskelige aktiviteter og at lade 10 procent af havet stå helt urørt. Så havets planter og dyr får et sted i fred.

Ved at skrive under på kampagnen er du med til at kæmpe for, at havets mange dyr og planter, samt det rene badevand, får bedre betingelser.

Konkret kræver du en beskyttelse af 30 procent af de danske farvande, hvor naturen får absolut førsteprioritet.

Derfor skal vi hjælpe havet netop nu

Den danske regering støtter op om at beskytte 30 procent af havet. Bare ikke i Danmark. Det mener vi ikke, at vores hav skal og kan leve med.

Lige nu er Danmarks første havplan i høring. Havplanen fastlægger, hvilke havområder der skal bruges til bl.a. søtransport, havvindmøller, råstofindvinding, rekreative aktiviteter og natur- og miljøbeskyttelse.

Det er med andre ord havets skæbne, der bliver tegnet med stregerne på søkortet i de kommende uger og måneder.

Vi bruger din underskrift til at fortælle politikerne, at vi skal beskytte vores havnatur nu, før det er for sent.

Hvad truer livet i havet?

  • Iltsvind
  • Kvælstofforurening
  • Spildevandsforurening
  • Plastaffald
  • Ødelæggende fiskemetoder og overfiskeri
  • Manglen på levesteder såsom stenrev og ålegræsbede
  • Råstofindvinding
  • Klimaforandringer
Vi kan ikke klare os uden et sundt hav. Men havet er under voldsomt pres fra bl.a. overfiskeri, energiindvinding og havbrug.

Kun få procent af havet er beskyttet

Danmarks er langt fra EU's, FN's og forskernes anbefaling om at frede en tredjedel af havet, hvis fisk, havpattedyr og planter skal beskyttes.

Herhjemme har vi udpeget omkring 100 beskyttede områder på havet. Tilsammen udgør de 19 procent af havarealet, men i virkeligheden er kun få procent reelt beskyttet.

I ni ud af ti områder er der nemlig ingen eller kun få konkrete planer eller krav til, hvordan de skal beskyttes. Og vores viden om, hvordan dyr og planter reelt har det inden for områderne, er meget begrænset.

Inden for flere beskyttede havområder er det eksempelvis tilladt at fiske med bundslæbende redskaber og sandsuge havbunden, hvilket ødelægger havbunden og dermed også havets økosystem og fødekæden.

Havplanen skal gælde de næste ti år, så det er nu, vi skal have reserveret plads til havnaturen og sikre store, reelt beskyttede havområder, hvor havnatur, fisk og pattedyr har førsteprioritet og trives.