I Danmark er vi omgivet af hav til alle sider. Kystlinjen tegner konturerne af vores land og havets skønhed besynges i nationalsangen. Havet giver os mad, råstoffer, vindenergi, arbejdspladser og adgang til varer fra hele verden.

Men først og fremmest er havet natur. Havet er jordens største levested for planter og dyr og havet producerer halvdelen af den ilt, vi indånder. Vi kalder havet for “Danmarks sidste vildmark” fordi, den store, vilde natur på land er blevet fortrængt til fordel for landbrug, infrastruktur og menneskelige interesser. Desværre er det samme ved at ske på havet.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for

 • 10 % urørt hav
 • 30 % beskyttet hav
 • 100 % bæredygtigt fiskeri

Giv os din underskrift og hjælp os i kampen!

Havet er i krise

Havet omkring Danmark er under et enormt pres. Sidste år nåede iltsvindet i de danske farvande det højeste niveau i 20 år. Syv ud af otte naturtyper i havet er i tilbagegang, selvom Danmark er pålagt at beskytte dem. Det gælder bl.a. vigtige levesteder som stenrev, boblerev og ålegræs-enge.

Årsagerne er, at vi mennesker forurener og forstyrrer naturen. Fiskeri med bundslæbende redskaber og råstofindvinding ødelægger den havbund, som danner grundlaget for livet i havet. Samtidigt truer overfiskeri vores fiskebestande - bl.a. i Østersøen, hvor halvdelen af fiskekvoterne blev overskredet i 2020.

Løsningen er enkel: FN og EU peger sammen med forskere over hele verden på, at vi skal beskytte mindst 30 procent af havet effektivt. Hvilket vil sige, områder hvor fiskeri med bundslæbende redskaber og andre skadelige aktiviteter er forbudt. Og så skal vi lade 10 procent af havet stå helt urørt. Så havets planter og dyr får oaser, hvor de kan etablere sig og være i fred.

Når du skriver under på kampagnen og kravet om 30 procent effektivt beskyttet hav i Danmark, så er du med til at kæmpe for havets mange dyr og planter, for det rene badevand og for en havnatur i balance.

Hvad truer havet?

 • Iltsvind
 • Havbrug
 • Overfiskeri
 • Spøgelsesnet
 • Fiskeri med bundslæbende redskaber
 • Mangel på levesteder
 • Plastaffald
 • Spildevandsforurening
 • Råstofindvinding
 • Klimaforandringer

Derfor skal vi bruge din underskrift netop nu

Den danske regering bakker op om at beskytte 30 procent af havet globalt og på EU-niveau. Bare ikke i Danmark. Men som grønt foregangsland kan hverken befolkningen eller havnaturen være tjent med, at vi ikke passer på vores hav.

Lige nu skal politikerne på Christiansborg for første gang beslutte hvad områderne på havet skal bruges til. De skal vedtage den såkaldte havplan, som bl.a. fastlægger hvilke havområder der skal bruges til søtransport, havvindmøller, råstofindvinding, og ikke mindst hvor havnaturen skal beskyttes.

Det er med andre ord havets skæbne, der med streger på et søkort bliver tegnet i de kommende måneder.

Vi kan ikke klare os uden et sundt hav. Men havet er under voldsomt pres fra bl.a. overfiskeri, energiindvinding og havbrug.

Kun få procent af havet er beskyttet

Danmarks er langt fra at nå EU's, FN's og forskernes anbefaling om at beskytte 30 procent af havet, som er nødvendigt hvis havets krise skal løses.

Herhjemme har vi udpeget omkring 100 beskyttede områder på havet. Tilsammen udgør de 19 procent af havarealet, men i virkeligheden er kun få procent reelt beskyttet.

I ni ud af ti områder er der nemlig ingen eller kun få konkrete planer eller krav til, hvordan de skal beskyttes. Og vores viden om, hvordan dyr og planter i områderne reelt har det, er meget begrænset.

Inden for flere beskyttede havområder er det eksempelvis tilladt at fiske med bundslæbende redskaber og sandsuge havbunden, hvilket ødelægger havbunden og dermed også havets økosystem og fødekæde.

Havplanen skal gælde de næste ti år, så det er nu, vi skal sikre store, reelt beskyttede havområder, hvor fisk, havpattedyr, planter og bundlevende organismer har førsteprioritet og kan udfolde sig frit.

Med din underskrift hjælper du os i arbejdet for 10 procent urørt hav, 30 procent beskyttet hav og 100 procent bæredygtigt fiskeri i Danmark.